H Εν.Κα. Βόλου

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας είναι εθελοντική οργάνωση, ανεξάρτητη από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.
Έχει σαν στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Ενημέρωση.

Για την ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά και για μια νέα καταναλωτική συνείδηση και συμπεριφορά (πράσινη κατανάλωση), δημοσιοποιούμε κάθε βδομάδα τις θέσεις και τις προτάσεις μας για διάφορα θέματα, μέσα από τα ΜΜΕ, τη σελίδα μας στο διαδίκτυο, το Facebook κλπ.
Προστασία.

Για την προστασία των καταναλωτών συστήσαμε και λειτουργούμε το Γραφείο Καταναλωτή το οποίο ανάλογα με τη φύση του προβλήματος:
– Ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους
– Τους συμβουλεύει πως μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους
– Διαμεσολαβεί (μόνο για τα μέλη) με σκοπό την επίλυση της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό
– Κοινοποιεί το θέμα σε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες
– Παρέχει νομικές συμβουλές για εξωδικαστική επίλυση του θέματος
Εκπαίδευση.

Οργανώνει εκδηλώσεις και υλοποιεί προγράμματα καταναλωτικής αγωγής στα σχολεία.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της.
2. Οι συνδρομές των μελών της.
3. Επιχορήγηση από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. (Δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση τα τελευταία 10 χρόνια.)
4. Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση τα τελευταία 10 χρόνια.)
Η Ένωση δεν δέχεται επιχορηγήσεις ή διαφημίσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Δικαιώματα των μελών της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου
Οποιοσδήποτε πολίτης – φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει μέλος της Ένωσης.
– Μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες και τα παράπονα τους
Να έχουν ενημέρωση για νομικά θέματα
Να έχουν συνεχή ενημέρωση μέσω e mail και από την ιστοσελίδα της Ένωσης
Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, τις συνελεύσεις και τις ομάδες εργασίας της Ένωσης
Να εκλέγουν το Δ Σ και τα άλλα όργανα της Ένωσης Καταναλωτών

Υποχρεώσεις μελών:
Εγγραφή 15 ευρώ και ετήσια συνδρομή 10 ευρώ

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Η Ένωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει θητεία τριών χρόνων.
Εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με την εποπτεία εφορευτικής επιτροπής.
ΤΟ Δ.Σ.
Κων/νος Λυχναρόπουλος  Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κουτσελίνης    Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Ευσταθίου Γ. Γραμματέας
Αναστασία Παπαδοπούλου Οργανωτικός Γραμματέας
Ιωάννης Πρίγκος  Ταμίας
……………………………………………………………..
Ιωάννης Μανόπουλος Αναπλ. Μέλος
Νικόλαος Παππάς ΑΣναπλ. Μέλος
Τα μέλη του Δ.Σ, της Νομικής στήριξης και όλα τα μέλη της Ένωσης, εργάζονται εθελοντικά.

Επικοινωνία:
Μακρινίτσας 38  Εργατικό Κέντρο Βόλου 2ος όροφος, τηλ. & φαξ 2421045615
κάθε Τετάρτη 6.00 – 8.00 μμ
email: enka.volou@konlyh

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί της Ένωσης είναι:
1. Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους που προκύπτουν για την υγεία και ασφάλεια της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας από τα καταναλωτικά προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά, καθώς και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους από κάθε προσβολή.
2. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, η παροχή συμβουλών προς αυτούς και η συνδρομή για την επίτευξη της αποκατάστασης κάθε ζημίας των καταναλωτών που προκλήθηκε από τη κατανάλωση ελαττωματικών ή ανθυγιεινών προϊόντων.
3. Η εξασφάλιση και νομική κατοχύρωση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται κατά τη λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές, σχετικών με την κατανάλωση.
4. Η προαγωγή του καταναλωτικού κινήματος και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.
5. Να αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα τους καταναλωτές και να ασκεί συλλογικές αγωγές κατά τις διατάξεις του νόμου.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος.
7. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
8. Ο έλεγχος του κόστους και της τιμής των προϊόντων.
9. Ο έλεγχος της παραπλανητικής και αθέμιτης διαφήμισης, ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική δυνατότητα του καταναλωτή να πληροφορείται τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών για να μπορεί να κρίνει τη ποιότητα και την τιμή.