Αναφορά – Καταγγελία

Για να μπορείτε να υποβάλετε αναφορές – καταγγελίες, πρέπει σύμφωνα με το νόμο για τις Ενώσεις Καταναλωτών και τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, να γίνετε μέλος μας συμπληρώνοντας πρώτα την Αίτηση Εγγραφής και καταθέτοντας 25 ευρώ (15 εγγραφή + 10 συνδρομή ενός έτους) στο λογαριασμό Εθνικής GR1401102670000026748010241. Στείλτε μας το καταθετήριο στο email: [email protected] για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και να μπορέσουμε να χειριστούμε την καταγγελία σας.

Αν είστε ήδη μέλος μας, για να υποβάλετε αναφορές – καταγγελίες, πρέπει να είστε οικονομικά τακτοποιημένος. Καταθέστε τις συνδρομές σας στον λογαριασμό Εθνικής GR1401102670000026748010241 (10 ευρώ / έτος) και στείλτε μας το καταθετήριο στο email: [email protected] για να καταχωρηθούν οι συνδρομές σας

 ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε να περιγράψετε πιο κάτω με σαφήνεια (που, ποιος, πότε, κλπ) το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, καθώς και τον ακριβή χρόνο που δημιουργήθηκε ή που το διαπιστώσατε. Αναφέρατε επίσης οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για την υπόθεση σας (π.χ. εάν έχετε απευθυνθεί και σε άλλη δημόσια αρχή κλπ.)
4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

(Περιγράψτε τι ζητάτε από την αναφερόμενη επιχείρηση)
5. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παρακαλούμε, μαζί με την αναφορά σας να υποβάλλετε οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείτε χρήσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης σας (παραστατικά αγοράς, εγγύηση, αντίγραφα συμβολαίων, σχετική αλληλογραφία κλπ.).

Μέχρι 6 αρχεία μορφής JPG, PDF, συνολικής χωρητικότητας 10 MB

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ουσα σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), δηλώνω ότι εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, από το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Μακρινίτσης 38 Εργατικό κέντρο και εκπροσωπείται νόμιμα, για τους σκοπούς που ορίζονται στο καταστατικό του (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), σχετικά με θέματα προστασίας καταναλωτή, ενημέρωση μου σχετικά με τις δράσεις του, αρχειοθέτηση των στοιχείων των μελών, στατιστικές μελέτες κ.α.

Ενημερώθηκα, ότι την ανωτέρω χορηγηθείσα συγκατάθεση μου μπορώ να την ανακαλέσω οποτεδήποτε με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στο Πρόεδρο του ως άνω Σωματείου όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Ενημερώθηκα επίσης ότι απουσία της σχετικής συγκατάθεσης, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.