Αίτηση Εγγραφής

Για να γίνετε μέλος μας και να μπορείτε να υποβάλετε αναφορές – καταγγελίες, συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και καταθέστε 25 ευρώ (15 εγγραφή + 10 συνδρομή ενός έτους) στο λογαριασμό Εθνικής GR1401102670000026748010241. Στείλτε μας το καταθετήριο στο email: [email protected] για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Αν είστε ήδη μέλος μας καταθέστε τις συνδρομές σας στον ίδιο λογαριασμό (10 ευρώ / έτος) και στείλτε μας το καταθετήριο στο email: [email protected] για να καταχωρηθεί η συνδρομή σας.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Επιθυμώ να γίνω μέλος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο/Η παρακάτω υπογράφων/ουσα σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στοιχείο (α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), δηλώνω ότι εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, από το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Μακρινίτσης 38 Εργατικό κέντρο και εκπροσωπείται νόμιμα, για τους σκοπούς που ορίζονται στο καταστατικό του (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), σχετικά με θέματα προστασίας καταναλωτή, ενημέρωση μου σχετικά με τις δράσεις του, αρχειοθέτηση των στοιχείων των μελών, στατιστικές μελέτες κ.α.

Ενημερώθηκα, ότι την ανωτέρω χορηγηθείσα συγκατάθεση μου μπορώ να την ανακαλέσω οποτεδήποτε με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στο Πρόεδρο του ως άνω Σωματείου όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Ενημερώθηκα επίσης ότι απουσία της σχετικής συγκατάθεσης, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.